ถ้าจะเขียน IF ให้ออกมาเป็น TRUE/FALSE

เช่น =IF(A>B,TRUE,FALSE)

ไม่ต้องใช้ IF ก็ได้

ให้ใส่แค่เงื่อนไขพอ เช่น =A>B แค่นี้พอครับ

Categories: Logic Function